چربیگیر گالوانیزه

 

-         دارای ترکیبات قلیایی و دترجنت ها می باشند که جز پاک کننده های قوی محسوب می شوند.

-         میزان مصرف 5 درصد وزنی.

-         دمای ایده آل 75-55 درجه سانتیگراد می باشد.

-        Ph بین 12/5_12 می باشد.

-         روش کنترل به صورت تیتراسیون اسید – باز می باشد.

 

ادتیو اسید

 

-         میزان مصرف 5-2 درصد وزنی

-         جهت جلوگیری از بخارات اسید

-         دارای inhibitor بوده و از خوردگی شدید سطوح فلزی جلوگیری می کند.

-         دارای قابلیت چربی زدایی

 

فلاکس پودر

-         میزان مصرف 58 -38درصد وزنی

-         اثر کلرید آهن و سولفات ها و اکسید ها را بعد از مرحله ی اسید شویی از روی فلز برداشته و یک پوشش نازک کلرید روی بر جا می گذارد.

-         دمای ایده آل 60_20درجه ی سانتی گراد می باشد.

-        Ph بین 5_4 می باشد.

 

فلاکس مایع

-         میزان مصرف 100_50 درصد حجمی می باشد.

-         اثر کلرید آهن و سولفات ها و اکسید ها را بعد از مرحله ی اسید شویی از روی فلز برداشته و یک پوشش نازک کلرید روی بر جا می گذارد.

-         دمای ایده آل 60_20درجه ی سانتی گراد می باشد.

-        Ph بین 5_4 می باشد.