کروماته سبز (Alumat)

- مشابه کروماته زرد می‌توان به روش‌های غوطه‌وری و پاششی استفاده کرد.
- میران مصرف در روش غوطه‌وری 3 درصد و در روش پاششی 5/1-1 درصد وزنی بوده که در دمای محیط قابلیت استفاده دارد.
- این پوشش دارای رنگ سبز روشن با وزن پوشش 0.1-5 gr/m2 که پوشش نازک آن برای پیش‌رنگ و پوشش‌های ضخیم‌تر جنبه تزئیناتی دارد.
- ترکیبات: اسیدکرومیک- اسیدهای معدنی