چربیگیر گالوانیزه

 

-         دارای ترکیبات قلیایی و دترجنت ها می باشند که جز پاک کننده های قوی محسوب می شوند.

-         میزان مصرف 5 درصد وزنی.

-         دمای ایده آل 75-55 درجه سانتیگراد می باشد.

-        Ph بین 12/5_12 می باشد.

-         روش کنترل به صورت تیتراسیون اسید – باز می باشد.