چربیگیر کشش

- دارای ترکیبات قلیایی و دترجنت ها می باشند که جز پاک کننده های قوی محسوب می شوند.
- با توجه به حساسیت فسفاته کشش نسبت به چربی ،چربیگیر پروسه کشش دارای دترجنت های قوی تر و طول عمر طولانی تر نسبت به سایر چربیگیرهای موجود می باشد.
- میزان مصرف 8-5 درصد وزنی می باشد.
- دمای ایده آل 75-65 درجه سانتیگراد می باشد.
- روش کنترل به صورت تیتراسیون اسید – باز می باشد.