1- چربیگیر غوطه‌ور و پاششی پودر ( Alukin )
الف- چربیگیر پودری غوطه‌وری:
چربیگیر قلیایی با قدرت لایه‌برداری بالا و چربی‌زدایی قوی، که دارای ترکیبات اچانت، جهت جلوگیری از ایجاد رسوب و هیدروکسید آلومینیوم در محلول می باشد.
- میزان مصرف: 5-3 درصد وزنی در دمای c° 45-60 عملکرد خوبی دارد.
- ترکیبات: نمک فسفات- دترجنت- امولسیفایر- سورفکتانت
ب- چربیگیر پودری پاششی:
چربیگیر قلیایی با توانایی لایه برداری از سطح و چربی زدایی مطلوب و عدم ایجاد رسوب و هیدروکسید آلومینیوم در تانک توسط ترکیبات اچانت در چربیگیر که از گرفتگی نازل ها جلوگیری می‌کند و ضمناً کف مزاحم در تانک نخواهد داشت.
-میزان مصرف: 2-1 درصد وزنی در دمای c° 40-55 عملکرد خوبی دارد.
- ترکیبات: نمک فسفات- دترجنت- امولسیفایر- سورفکتانت- آنتی فوم