چربیگیرها

چربیگیر آهن غوطه ور و پاششی

 

 

 • حذف کلیه آلودگی ها ( چربی، ذرات گرد و غبار و...) از روی سطح
 • پیشگیری از تجمع مجدد آلودگی
 • چربیگیرهای قلیایی، دارای ترکیبات قلیایی و دترجنت ها می باشند که جز پاک کننده های قوی محسوب شده و به دو صورت پودر و مایع عرضه می شود. (PH= 12-14)

چربیگیر مایع اسیدی

 

 

 • حذف کلیه آلودگی ها ( چربی، ذرات گرد و غبار و...) از روی سطح
 • پیشگیری از تجمع مجدد آلودگی
 • چربیگیرهای اسیدی از ترکیب اسیدهای معدنی و دترجنت ها تولید شده و بیشتر جهت چربیگیری و زنگبری همزمان کاربرد دارد.  (PH= 1-2)

 

چربیگیر مایع دستی

 

 

چربیگیر مایع دستی

 • حذف کلیه آلودگی ها ( چربی، ذرات گرد و غبار و...) از روی سطح
 • پیشگیری از تجمع مجدد آلودگی
 • چربیگیرهای خنثی به صورت مایع و فقط دترجنت بوده و از نظر قدرت پاک کنندگی از موارد فوق ضعیف تر بوده و صرفا جهت سیستمهای توام با فسفاته آهن و یا بصورت دستمال کشی(لیف شویی) مورد استفاده قرار می گیرد. (PH= 6-7)

چربیگیر برنج و مس

 

 

 • حذف کلیه آلودگی ها ( چربی، ذرات گرد و غبار و...) از روی سطح
 • پیشگیری از تجمع مجدد آلودگی
 • این چربیگیر طوری فرموله گردیده است که بدون اثر خوردگی برروی فلزات آلودگی را به طور کامل از روی سطح پاک نماید.