پودر کشش:

- به صورت خالص مصرف می گردد.
- جهت کشش میل گرد،لوله و مفتول مورد استفاده قرار می گیرد.
- بر پایه کلسیم یا سدیم می باشد.