فلاکس پودر

-         میزان مصرف 58 -38درصد وزنی

-         اثر کلرید آهن و سولفات ها و اکسید ها را بعد از مرحله ی اسید شویی از روی فلز برداشته و یک پوشش نازک کلرید روی بر جا می گذارد.

-         دمای ایده آل 60_20درجه ی سانتی گراد می باشد.

-        Ph بین 5_4 می باشد.