فعال‌کننده

- بر پایه فسفات تیتانیوم بوده ، باعث هسته گذاری روی سطح و ریز شدن کریستالهای فسفاته روی می گردد.
- میزان مصرف 2-1 کیلوگرم به ازای هر 1000 لیتر وان می باشد.
- قابل استفاده در دمای محیط.
- روش کنترل به صورت تیتراسیون اسید – باز می باشد.