پوشش فسفاته منگنز
بیشترین مصارف را در قطعات داخلی موتور دارد و جهت روانکاری و کاهش اصطکاک استفاده می‌شود.
رنگ این پوشش خاکستری متمایل به سیاه است و چون تمام فسفاته‌های منگنز به عنوان پایه‌ای برای روغن می‌باشند و نیز روغن تقریباً رنگی سیاه دارد به این جهت این فسفاته تقریباً سیاه رنگ به نظر می‌رسد. این فسفاته فقط به روش غوطه‌ور قابل اجرا است. مدت زمان لازم جهت پوشش دادن بین 15 تا 30 دقیقه در نوسان است. میزان پوشش بین 15 تا 20 گرم بر مترمربع از سطح فلز می‌باشد. در این نوع پوشش معمولاً نوع ریز و سفت آن بر نوع درشت و سست ترجیح داده می‌شود ولی بستگی به نوع کار دارد. در خیلی از حالات کریستال‌ها به دلیل عملیات مقدماتی ریزتر می‌گردند. فسفاته منگنز در دمای 86 تا 96 درجه سانتی‌گراد و به مدت 15 دقبقه اعمال می‌گردد.
تشکیل فسفاته منگنز بر روی قطعات آهنی:
Mn(H_2 PO_4 )_2⇄Mn_3 (PO_4 )_2+4H_3 PO_4 تعادل در محلول فسفاته
Fe+〖2H〗_3 PO_4→Fe(〖H_2 PO〗_4 )_2+H_2 واکنش اچ شدن
Fe(H_2 PO_4 )_2→FePO_4+H_3 PO_4+H_2 O واکنش تشکیل رسوب
5Fe+5Mn(H_2 PO_4 )_2→〖(MnFe)〗_5 〖H_2 (PO_4 )〗_4+6H_3 PO_4 واکنش تشکیل پوشش