صابون کشش:

-         میزان مصرف 15-10 درصد وزنی.

-         تقریبا در آب کم محلول می باشد.

-         دمای ایده آل 85-75 درجه سانتیگراد می باشد.