محافظت کننده ها

سیلر کروماته

 

 

-         بر پایه اسید کرومیک

-         میزان مصرف 1-5/0 درصد وزنی

-         در دمای محیط قابل مصرف می باشد.

-         بالا بردن کارایی در برابر تست های رطوبت و فیزیکی

آنتی اکسیدان

 

 

-         بر پایه ترکیبات قلیایی و رزین ها می باشد.

-         دمای ایده آل45-25 درجه سانتیگراد

-         مقاومت قطعات بدون پوشش را نسبت به رطوبت بالا می برد.

واترواش

 

 

-         دارای ترکیبات قلیایی می باشد.

-         جهت جداسازی و معلق کردن رنگ از آبشار رنگ