زنگبرها

زنگبر گرم پایه سولفوریک

 

 

زنگبر گرم پایه سولفوریک

-         جهت قطعات با زنگ (اکسید) ومیزان کربن بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

-         میزان مصرف 30-15 درصد وزنی

-         دمای ایده آل 55-45 درجه سانتیگراد می باشد.

زنگبر گرم پایه فسفریک

 

 

زنگبر گرم پایه فسفریک

-         بیشتر جهت چربیگیری و زنگ زدایی همزمان مورد استفاده قرار می گیرد.

-         میزان مصرف 10-5 درصد وزنی

-         دمای ایده آل 60-45 درجه سانتیگراد

زنگبر سرد

 

 

زنگبر سرد (کلریدریک)

-         جهت زنگ زدایی و کربن زدایی در دمای محیط مورد استفاده قرار می گیرد.

مبزان مصرف 50 درصد وزنی و یا به صورت خالص می باشد.