رنگبرها

رنگبر اسیدی

 

 

-         به طور خالص مصرف شده و با آب ترکیب نمی شود.

-         دارای ترکیبات غیر فنلی می باشد.

-         برای رنگ بری قطعات آلومینیومی مناسب بوده و اثر خوردگی ندارد.

رنگبر قلیایی

 

 

-         میزان مصرف 15-5 درصد وزنی

-         دمای ایده آل 90-80 درجه سانتیکراد

-         بر روی قطعات غیر آهنی اثر خوردگی دارد.