روغن کشش

به عنوان روان کننده جهت کشش فلزات آهنی و غیر آهنی مورد استفاده قرار می گیرد.