روش کنترل و تیتراسیون‌ محلول‌ها

قلیائیت کل: قلیائیت کل محلول چربیگیر باید در حد استاندارد باشد تا نتیجه مطلوب بدست آید. برای تعیین قلیائیت کل یک نمونه، 10 میلی‌لیتر از محلول را به‌وسیله اسید 1/0 نرمال تیتر می‌نماییم. معرف اندازه‌گیری، متیل اورانژ می‌باشد. آخرین نقطه تیتراسیون وقتی است که محلول از حالت نارنجی به قرمز تبدیل گردد. مقدار میلی‌لیتر مصرفی نشان‌دهنده قلیائیت کل محلول می‌باشد.
قلیائیت آزاد: برای اندازه گیری آن از اسید 1/0 نرمال و معرف فنل فتالئین استفاده می‌گردد. آخرین نقطه تیتراسیون لحظه‌ای است که محلول از رنگ صورتی به بی‌رنگ تبدیل گردد. مقدار میلی‌لیتر اسید مصرفی نشان‌دهنده درجه قلیائیت آزاد می‌باشد.
اسیدیته کل: اسیدیته کل محلول فسفاته باید در حد استاندارد باشد تا نتیجه مطلوب بدست آید. برای تعیین اسیدیته کل یک نمونه، 10 میلی‌لیتر از محلول را به‌وسیله سود 1/0 نرمال تیتر می‌نماییم. معرف اندازه‌گیری، فنل فتالئین می‌باشد. آخرین نقطه تیتراسیون وقتی است که محلول از حالت بی‌رنگ به صورتی تبدیل گردد. مقدار میلی‌لیتر شود مصرفی نشان‌دهنده اسیدیته کل محلول می‌باشد.
اسیدیته آزاد: برای اندازه گیری آن از سود 1/0 نرمال و معرف متیل‌اورانژ استفاده می‌گردد. آخرین نقطه تیتراسیون لحظه‌ای است که محلول از رنگ قرمز به نارنجی تبدیل گردد. مقدار میلی‌لیتر سود مصرفی نشان‌دهنده درجه اسید آزاد می‌باشد.
تست تسریع‌کننده: نیتریت سدیم به عنوان تسریع کننده در بسیاری از فسفاته‌های روی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تست نیتریت سدیم به‌وسیله استفاده از 50 میلی‌لیتر نمونه محلول فسفاته انجام می‌گیرد. 10 تا 20 قطره اسید سولفوریک 50 درصد به محلول اضافه می‌شود. سپس به‌وسیله پرمنگنات پتاسیم 1/0 نرمال تیتر می‌گردد. آخرین نقطه زمانی است که محلول بی‌رنگ تبدیل به صورتی پایدار شود. هر میلی‌لیتر پرمنگنات مصرف شده مساوی یک درجه است.
غلظت آهن: این تست زمانی انجام می‌شود که مطمئن باشیم شتاب‌دهنده‌ای در محلول باقی نمانده است. محلول فسفاته روی زمانی به خوبی تأثیر می‌نماید که غلظت آهن آن بین 3/0 تا 6/0 درجه باشد. برای تعیین آهن موجود در محلول از یک نمونه 10 میلی‌لیتری که به آن 3 قطره از محلول اسیدسولفوریک و اسید فسفریک 50درصد افزوده‌ایم، استفاده می‌کنیم. سپس این محلول به وسیله پرمنگنات پتاسیم 1/0 نرمال تیتر می‌شود تا جایی که رنگ صورتی پایدار تشکیل شود. این روش فقط برای پوشش فسفاته روی در حالت غوطه‌ور کاربرد دارد. چون در سیستم اسپری به دلیل وجود اکسیدکننده‌ها آهنی به وجود نمی‌آید. یک میلی‌لیتر پرمنگنات مصرفی مساوی یک درجه است.
نسبت اسید آزاد به اسید کل: به منظور بدست آوردن نتیجه رضایت‌بخش در پوشش فسفاته باید نسبت اسیدآزاد به کل دارای حد معین باشد. برای محلولی با 60 تا 70 درجه اسیدیته کل، نسبت باید 1/(5/5) تا 1/(6/5) باشد. کمتر از این میزان باعث نامقاوم بودن پوشش، غیرچسبنده بودن آن و یا وجود رگه‌رگه بر سطح فلز می‌گردد. بیشتر از این میزان نیز نتیجه‌اش یک پوشش فسفاته ضعیف و غیرموثر می‌باشد.