ادتیو وان آندایزینگ WM80 L

جهت ایجاد پوشش سخت تر در دمای بالاتر از 25 درجه سانتیگراد در مقایسه با آندایزینگ معمولی.

مزایا

•کاهش مصرف اسید سولفوریک

•  مصرف کمتر انرژی به دلیل کاهش دمای مورد نیاز.

•  مشکلات پساب کمتر به دلیل کاهش اسید سولفوریک