ادتیو اسید

–         میزان مصرف 5-2 درصد وزنی

–         جهت جلوگیری از بخارات اسید

–         دارای inhibitor بوده و از خوردگی شدید سطوح فلزی جلوگیری می کند.

–         دارای قابلیت چربی زدایی