ادتیو اسید

 

-         میزان مصرف 5-2 درصد وزنی

-         جهت جلوگیری از بخارات اسید

-         دارای inhibitor بوده و از خوردگی شدید سطوح فلزی جلوگیری می کند.

-         دارای قابلیت چربی زدایی